Students

Minhang Yuan

Ph.D. Candidate

mhyuan@sibs.ac.cn


Yezhou Hu

Ph.D. Candidate

huyezhou@sippe.ac.cn


Boying Cai

Ph.D. Candidate

caiboying@sippe.ac.cn


Zeyu Jiang
Ph.D. Candidate

zyjiang2016@sibs.ac.cn

Tianyu Gong

Ph.D. Candidate

gongtianyu@sippe.ac.cn


Yanxia Ding

Ph.D. Candidate

dingyanxia@sippe.ac.cn
Guodong Hao

Graduate student

haoguodong@sippe.ac.cn


Menghui Liu

Joint graduate student

liumenghui@sippe.ac.cn

     

Xaingmei Zhu

Graduate student

zhuxiangmei@cemps.ac.cn[Upward]